Όροι Συμμετοχής - Οδηγίες

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Στα Indie Awards 2022, δικαίωμα συμμετοχής έχουν ανεξάρτητα agencies (Ad, Digital, Design, Interactive, Media, PR), στη μετοχική σύνθεση των οποίων δεν συμμετέχει κάποιος διεθνής Όμιλος Επικοινωνίας.

Στα βραβεία γίνονται δεκτά έργα που έχουν υλοποιηθεί από 1/1/2021 έως 21/01/22.

Ο διαχωρισμός σε agency size (0-10, 11- 25, 26+) γίνεται βάσει των ατόμων που βρίσκονται σε σταθερή μισθοδοσία από την εταιρεία, χωρίς να περιλαμβάνονται οι εξωτερικοί συνεργάτες.

Ως “newcomer” ορίζεται η εταιρεία εκείνη, της οποίας η έναρξη εργασιών πραγματοποιήθηκε από την 01.01.2020 και μετά.

Η διοργάνωση διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να μεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετικές κατηγορίες. Οι αποφάσεις και τα αποτελέσματα της Κριτικής Επιτροπής δεν αμφισβητούνται.

Μια υποψηφιότητα μπορεί να κατατεθεί σε περισσότερες από μια Κατηγορίες Βράβευσης, εφόσον περιλαμβάνει την περιγραφή και το υποστηρικτικό υλικό που αρμόζει στην εκάστοτε Κατηγορία Βράβευσης. Κάθε υποψηφιότητα θα πρέπει να απαντά με συγκεκριμένη δομή και σαφήνεια ανάλογα με το περιεχόμενο και τα ζητούμενα της κατηγορίας στην οποία υποβάλλεται.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή.

Οι συμμετέχοντες στα βραβεία φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τις υποψηφιότητες που υποβάλλουν, καθώς και για την αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Κριτική Επιτροπή, πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που οι συμμετέχοντες έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα. Η Boussias, ως Διοργανώτρια Εταιρεία, και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης, ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε μια υποψηφιότητα.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στοιχεία του κειμένου της υποψηφιότητας, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα συμμετεχόντων στο πλαίσιο προβολής των βραβείων και των έργων που διακρίθηκαν σε αυτά.

Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα.

Ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων θα είναι προσαρμοσμένος στις υγειονομικές συνθήκες που θα επικρατούν στην χώρα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Οι συμμετέχοντες και οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται δεν ανακοινώνονται δημοσίως. Με εξαίρεση τη Διοργανώτρια Εταιρεία, οι συμμετέχοντες και οι υποβληθείσες υποψηφιότητες γνωστοποιούνται μόνο στα μέλη της Κριτικής Επιτροπής για τους σκοπούς της αξιολόγησης. Μετά την ολοκλήρωση της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, ανακοινώνονται μόνο τα βραβευμένα έργα.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους των βραβείων ή να αναβάλει ή ματαιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, γεγονότων ανωτέρας βίας – μεταξύ αυτών και η πανδημία, καθώς και τυχόν μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της πανδημίας). Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ενημερώσει σχετικά τους συμμετέχοντες μέσω email.

Οι συμμετέχοντες στα βραβεία ουδεμία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες, καθώς και εν γένει από τη συμμετοχή τους στα βραβεία.

Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητά τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συμμετοχής, καθώς και τις αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής, η οποία είναι και η μόνη αρμόδια για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων και την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων. Δια της υποβολής υποψηφιότητας, οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση αναγνωρίζουν ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι οι αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής δεν αμφισβητούνται και ότι δεν γίνονται δεκτές και δεν εξετάζονται ενστάσεις για την επαναξιολόγηση των υποψηφιοτήτων. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσης τους, της Διοργανώτριας Εταιρείας μη ευθυνόμενης για οιαδήποτε ζημία.

Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων στα βραβεία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης συμμετοχής στο site.

Για να θεωρηθεί έγκυρη μία υποψηφιότητα θα πρέπει μέχρι τις 21/01/2022:

 • Να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την online αίτηση υποψηφιότητας.
 • Nα γίνει η κατάθεση του συνολικού κόστους των υποψηφιοτήτων σας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα σας υποδείξουμε στο site και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail: [email protected]

Το ποσό που καταβάλει η εταιρεία για την εγκυρότητα της υποψηφιότητας είναι μη επιστρέψιμο. Σε περίπτωση έκτακτου κωλύματος επικοινωνήστε με τον διοργανωτή.

* Στα βραβεία γίνονται δεκτά έργα που έχουν υλοποιηθεί από 1/1/2021 έως 21/01/22.

Ζητούμενα Υποψηφιότητας

1. Τίτλος υποψηφιότητας

Συμπληρώστε τον τίτλο υποψηφιότητας με πεζοκεφαλαία γράμματα, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί.

2. Media-Ready Image

(1 – 3 φωτογραφίες, αρχείο: png, jpg έως 5ΜΒ) Υποχρεωτική η 1 φωτογραφία. Σε περίπτωση που βραβευθεί η υποψηφιότητά σας, η φωτογραφία που θα ανεβάσετε εδώ θα εμφανιστεί – χωρίς επιπλέον ενημέρωση ή έγκριση – στην τελετή απονομής των βραβείων κατά την ανακοίνωση του βραβείου σας. Διαλέξτε λοιπόν την κατάλληλη!

3. Συμμετέχουσα εταιρεία

Συμπληρώστε την επωνυμία της συμμετέχουσας εταιρείας με πεζοκεφαλαία γράμματα, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί (π.χ. «Boussias Communications»). Σημ.: Οι συμμετέχουσες εταιρείες μπορεί να είναι περισσότερες από μία.

4. Company Size

Επιλέξτε τον αριθμό των ατόμων που βρίσκονται σε σταθερή μισθοδοσία από την εταιρεία, χωρίς να περιλαμβάνονται οι εξωτερικοί συνεργάτες (έως 10 υπάλληλοι, από 11 έως 25, 26+).

5. Έναρξη Εργασιών

Η έναρξη εργασιών της εταιρείας σας πραγματοποιήθηκε από την 01.01.2020 και μετά: Ναι ή Όχι (Το πεδίο συμπληρώνεται προκειμένου οι νεοσύστατες εταιρείες να μπορούν να διεκδικήσουν το βραβείο «Best Newcomer of the Year»)

6. Περιγραφή & στοιχεία υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)

Χρησιμοποιείστε απλή γλώσσα και αναφερθείτε στα παρακάτω:

 • Στόχος / Πρόκληση: Ποιος ήταν ο στόχος και η πρόκληση πίσω από τo συγκεκριμένo έργο; Ποιο ήταν το brief και σε ποια ανάγκη θα απαντούσε; Ποια πληθυσμιακή ομάδα ήθελε να προσεγγίσει; Ποιοι ήταν οι στόχοι της καμπάνιας;
 • Στρατηγική & Δημιουργικότητα: Ποια ήταν η λύση που προκρίνατε και ποια τα insights που σας οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση και στην δημιουργική ιδέα; Ποια ήταν η δημιουργική προσέγγιση; (*Η Δημιουργικότητα δεν αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης στην ενότητα Media).
 • Υλοποίηση & Αποτελέσματα: Περιγράψτε την διαδικασία υλοποίησης. Υπάρχουν στοιχεία καινοτομίας και ποια; Προσδίδει η υλοποίηση ποιότητα και στοιχεία υψηλής αισθητικής στο έργο και με ποιον τρόπο; Ποια ήταν τα πιο σημαντικά αποτελέσματα που πετύχατε σε αντιστοιχία με τους στόχους που είχατε ορίσει; Γιατί αξίζει να βραβευτεί η υποψηφιότητά σας;

7. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία;

Εφόσον υπάρχουν, η διοργανώτρια εταιρεία δεν θα προβεί στη δημοσιοποίησή τους παρά μόνο σε όσους έχουν σχέση με τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.

8. Media-ready synopsis (έως 50 λέξεις)

Κείμενο-σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, που μπορεί να δημοσιευθεί σε περίπτωση βράβευσής της, στο site των βραβείων και στα έντυπα μέσα της Boussias Communications, μετά την ολοκλήρωση της τελετής απονομής, όπου θα αναφέρονται τα βασικά στοιχεία του έργου.

Ειδικά Ζητούμενα – Υποχρεωτικά

Για την ενότητα: 2. Best in Film

Ταινία – Video Link (YouΤube, Vimeo, Wistia or Facebook Video) Προσθέστε την ταινία ή το video της υποψηφιότητάς σας. (π.χ. https:// www.youtube. com/watch?v=12345678 ή https:// vimeo. com/12345678)

Για την ενότητα: 4. Best in Radio

Ραδιοφωνικό μήνυμα – Audio link (SoundCloud, Mixcloud, YouTube) Προσθέστε το ραδιοφωνικό μήνυμα της υποψηφιότητάς σας. (https:// soundcloud.com/greatradio-ad/radio-ad-forbrand ή https://www. mixcloud.com/greatradio-ad/radio-ad-forbrand)

Για τις ενότητες: 3. Best in Print / Outdoor & 6. Best in Design & 7. Best in Direct

Έργα προς αξιολόγηση – Φωτογραφίες (αρχεία png, jpg ή gif, έως 5 ΜΒ το αρχείο) Προσθέστε τα έργα / φωτογραφικό υλικό προς αξιολόγηση. Για την ενότητα: 5. Best in Digital Links. Προσθέστε ένα ή περισσότερα ενεργά links της υποψηφιότητάς σας

Γενικά Ζητούμενα – Προαιρετικά

Links

Προσθέστε ένα ή περισσότερα ενεργά links της υποψηφιότητάς σας

Gallery (αρχεία png, jpg ή gif, έως 5 ΜΒ το αρχείο)

Προσθέστε οπτικό υλικό εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνει το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

Case Study Video / Audio Link (προαιρετικά – YouΤube, Vimeo, Wistia, Loom, Facebook Video, SoundCloud, Mixcloud)

Προσθέστε το video της υποψηφιότητάς σας. (π.χ. https://www.youtube.com/ watch?v=12345678 ή https://vimeo. com/12345678)

Γραφήματα (προαιρετικά – αρχείο .pdf, έως 4 αρχεία μέχρι 10MB το αρχείο)

Συμπεριλάβετε γραφήματα (σε pdf) εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων

Κριτική Επιτροπή
Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από έγκριτη Κριτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη από ανεξάρτητα agencies που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά και στο εξωτερικό (Διαφημιστικές εταιρείες, Digital Agencies, Media Agencies, PR Agencies, Design Agencies, κτλ).

Οι Διοργανωτές προβαίνουν σε διαχωρισμό των κριτών σε ομάδες, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και ότι οι κριτές έχουν ένα λογικό όγκο υποψηφιοτήτων ο καθένας ώστε να πραγματοποιούν σε βάθος μελέτη και αξιολόγησή τους.

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής ΔΕΝ βαθμολογούν:

 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από την εταιρεία/φορέα όπου εργάζονται.
 • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από εταιρείες που συμμετέχουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών με αυτές.
 • Τα μέλη των Επιτροπών οφείλουν να αυτοεξαιρεθούν από τη βαθμολόγηση οποιασδήποτε άλλης συμμετοχής με την οποία έχουν κάποια σχέση, προβαίνοντας σε σχετική δήλωση στην online πλατφόρμα αξιολόγησης. Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/ και Bronze βραβεία. Είναι πιθανό να δοθούν περισσότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου υπάρχουν ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων, ή λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία.

Κριτήρια Αξιολόγησης

 1. Στρατηγική & Δημιουργικότητα* (50%)
  *Η Δημιουργικότητα δεν αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης στην ενότητα Media.
 2. Υλοποίηση & Αποτελέσματα (50%)

Σύστημα Αξιολόγησης

 • Η αξιολόγηση γίνεται βάση των ανωτέρω κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία έχουν γνωστοποιηθεί τόσο στους συμμετέχοντες, όσο και στην Κριτική Επιτροπή.
 • Κάθε υποψηφιότητα αξιολογείται από τo 0 – 100 με βάση τα ανωτέρω κριτήρια αξιολόγησης.
 • Η τελική βαθμολογία κάθε υποψηφιότητας είναι ο μέσος όρος που εξάγεται από τις βαθμολογίες κάθε κριτή. Αυτή είναι και η τελική βαθμολογία, η οποία επικυρώνεται και από τον Πρόεδρο της Κριτικής Επιτροπής.
 • Αφού ολοκληρωθεί το χρονικό διάστημα της αξιολόγησης και κλείσει πλέον η πλατφόρμα, ο μόνος που αποκτά πρόσβαση σε όλες τις επιμέρους αξιολογήσεις και τα σχόλια των κριτών είναι ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, ο οποίος επικυρώνει τα αποτελέσματα και τη διαδικασία.

Κόστος Υποψηφιότητας

Από 1-2 υποψηφιότητες: 300 € η κάθε υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α

Από 3 υποψηφιότητες: 230 € ανά υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α.

Από 6 υποψηφιότητες: 210 € ανά υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α.

Από 10 υποψηφιότητες: 190 € ανά υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α.

Από 21 υποψηφιότητες: 180 € ανά υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α.

Από 41 υποψηφιότητες: 165 € η κάθε υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α

Από 61 υποψηφιότητες και άνω: 150 € η κάθε υποψηφιότητα + 24% Φ.Π.Α

Σημ: Σε περίπτωση που οι συνθήκες επιτρέψουν να πραγματοποιηθεί η τελετή απονομής σε φυσικό χώρο, η συμμετέχουσα εταιρεία που θα υποβάλει υποψηφιότητα δικαιούται 2 δωρεάν προσκλήσεις, ανεξαρτήτως του αριθμού των υποψηφιοτήτων της