Όροι συμμετοχής & Πληροφορίες

Η διαδικασία αξιολόγησης, τα ζητούμενα και οι όροι συμμετοχής των βραβείων

Δικαίωμα συμμετοχής

Στα Indie Awards 2020, δικαίωμα συμμετοχής έχουν ανεξάρτητα agencies (Ad, Digital, Design, Interactive, Media, PR), στη μετοχική σύνθεση των οποίων δεν συμμετέχει κάποιος διεθνής Όμιλος Επικοινωνίας.

Στα βραβεία γίνονται δεκτά έργα που έχουν υλοποιηθεί από 1/9/2019 έως 31/12/20.

Ο διαχωρισμός σε agency size (0-10, 11- 25, 26+) γίνεται βάσει των ατόμων που βρίσκονται σε σταθερή μισθοδοσία από την εταιρεία, χωρίς να περιλαμβάνονται οι εξωτερικοί συνεργάτες.

Ως “newcomer” ορίζεται η εταιρεία εκείνη, της οποίας η έναρξη εργασιών πραγματοποιήθηκε από την 01.01.2019 και μετά.

Μια υποψηφιότητα που πρόκειται να κατατεθεί σε περισσότερες από μια Ενότητες ή Κατηγορίες Βράβευσης, θα πρέπει να περιλαμβάνει την περιγραφή και το υποστηρικτικό υλικό που αρμόζει στην εκάστοτε Ενότητα ή Κατηγορία Βράβευσης. Κάθε υποψηφιότητα θα πρέπει να απαντά με συγκεκριμένη δομή και σαφήνεια ανάλογα με το περιεχόμενο και τα ζητούμενα της κατηγορίας στην οποία υποβάλλεται.

Οι συμμετέχοντες στα βραβεία φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις υποψηφιότητες που υποβάλλουν, καθώς και για την αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές.

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Κριτική Επιτροπή, πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που οι συμμετέχοντες έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα. Οι διοργανωτές και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης, ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε μια υποψηφιότητα.

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να μεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετική κατηγορία.

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στοιχεία του κειμένου της υποψηφιότητας, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα συμμετεχόντων στο πλαίσιο προβολής των βραβείων και των έργων που διακρίθηκαν σε αυτά.

Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, η διοργανώτρια εταιρεία θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τα αποτελέσματα.

Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του διαγωνισμού ή να αναβάλει ή ματαιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος. Οι συμμετέχοντες στα βραβεία ουδεμία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι της διοργανώτριας εταιρείας απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες, καθώς και εν γένει από τη συμμετοχή τους στα βραβεία.

Ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων θα είναι προσαρμοσμένος στις υγειονομικές συνθήκες που θα επικρατούν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητά τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συμμετοχής, καθώς και τις αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής, οι οποίες δεν αμφισβητούνται. Οι συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσης τους.

Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Για να θεωρηθεί έγκυρη μία υποψηφιότητα θα πρέπει μέχρι τις 29/01/2021:

  • Να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας
  • Nα γίνει η κατάθεση του συνολικού κόστους των υποψηφιοτήτων σας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα σας υποδείξουμε στο site και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο email: [email protected]

Το ποσό που καταβάλει η εταιρεία για την εγκυρότητα της υποψηφιότητας είναι μη επιστρέψιμο. Σε περίπτωση έκτακτου κωλύματος επικοινωνήστε με τον διοργανωτή


Σημ.: Στα βραβεία γίνονται δεκτά έργα που έχουν υλοποιηθεί από 1/9/2019 έως 31/12/20.

Ζητούμενα Υποψηφιότητας:

Γενικά Ζητούμενα – Υποχρεωτικά

1. Τίτλος υποψηφιότητας

Συμπληρώστε τον τίτλο υποψηφιότητας με πεζοκεφαλαία γράμματα, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί.

2. Συμμετέχουσα εταιρεία

Συμπληρώστε την επωνυμία της συμμετέχουσας εταιρείας με πεζοκεφαλαία γράμματα, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί (π.χ. «Boussias Communications»).

Σημ.: Οι συμμετέχουσες εταιρείες μπορεί να είναι περισσότερες από μία.

3. Company Size

Επιλέξτε τον αριθμό των ατόμων που βρίσκονται σε σταθερή μισθοδοσία από την εταιρεία, χωρίς να περιλαμβάνονται οι εξωτερικοί συνεργάτες (έως 10 υπάλληλοι, από 11 έως 25, 26+).

4. Έναρξη Εργασιών

Η έναρξη εργασιών της εταιρείας σας πραγματοποιήθηκε από την 01.01.2019 και μετά: Ναι ή Όχι (Το πεδίο συμπληρώνεται προκειμένου οι νεοσύστατες εταιρείες να μπορούν να διεκδικήσουν το βραβείο «Best Newcomer of the Year»)

5. Περιγραφή & Στοιχεία Υποψηφιότητας (έως 1.000 λέξεις)

Χρησιμοποιείστε απλή γλώσσα και αναφερθείτε στα παρακάτω:
  • Στόχος / Πρόκληση: Ποιος ήταν ο στόχος και η πρόκληση πίσω από τo συγκεκριμένo έργο; Ποιο ήταν το brief και σε ποια ανάγκη θα απαντούσε; Ποια πληθυσμιακή ομάδα ήθελε να προσεγγίσει; Ποιοι ήταν οι στόχοι της καμπάνιας;
  • Στρατηγική & Δημιουργικότητα: Ποια ήταν η λύση που προκρίνατε και ποια τα insights που σας οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση και στην δημιουργική ιδέα; Ποια ήταν η δημιουργική προσέγγιση; (*Η Δημιουργικότητα δεν αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης στην ενότητα Media).
  • Υλοποίηση & Αποτελέσματα (50%): Περιγράψτε την διαδικασία υλοποίησης. Υπάρχουν στοιχεία καινοτομίας και ποια; Προσδίδει η υλοποίηση ποιότητα και στοιχεία υψηλής αισθητικής στο έργο και με ποιον τρόπο; Ποια ήταν τα πιο σημαντικά αποτελέσματα που πετύχατε σε αντιστοιχία με τους στόχους που είχατε ορίσει; Γιατί αξίζει να βραβευτεί η υποψηφιότητά σας;

6. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία;

Εφόσον υπάρχουν, η διοργανώτρια εταιρεία δεν θα προβεί στη δημοσιοποίησή τους παρά μόνο σε όσους έχουν σχέση με τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.

7. Media-Ready Synopsis (έως 100 λέξεις)

Κείμενο-σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, που μπορεί να δημοσιευθεί σε περίπτωση βράβευσής της, στο site των βραβείων και στα έντυπα μέσα της Boussias Communications, μετά την ολοκλήρωση της τελετής απονομής, όπου θα αναφέρονται τα βασικά στοιχεία του έργου.

Ειδικά Ζητούμενα – Υποχρεωτικά

Για την ενότητα: 1. Best in Film

Ταινία – Video Link (YouΤube, Vimeo, Wistia or Facebook Video)

Προσθέστε την ταινία ή το video της υποψηφιότητάς σας.(π.χ. https://www.youtube.com/watch?v=12345678 ή https://vimeo. com/12345678)

Για την ενότητα: 3. Best in Radio

Ραδιοφωνικό μήνυμα – Audio link (SoundCloud, Mixcloud, YouTube)

Προσθέστε το ραδιοφωνικό μήνυμα της υποψηφιότητάς σας. (https://soundcloud.com/greatradio-ad/radio-ad-for-brand ή https://www.mixcloud.com/great-radio-ad/radio-ad-forbrand)

Για τις ενότητες: 2. Best in Print /Outdoor & 5. Best in Design & 6. Best in Direct

Έργα προς αξιολόγηση – Φωτογραφίες (αρχεία png, jpg ή gif, έως 5 ΜΒ το αρχείο)

Προσθέστε τα έργα / φωτογραφικό υλικό προς αξιολόγηση.

Για την ενότητα: 4. Best in Digital

Links

Προσθέστε ένα ή περισσότερα ενεργά links της υποψηφιότητάς σας.

Γενικά Ζητούμενα – Προαιρετικά

Links

Προσθέστε ένα ή περισσότερα ενεργά links της υποψηφιότητάς σας.

Gallery (αρχεία png, jpg ή gif, έως 5 ΜΒ το αρχείο)

Προσθέστε οπτικό υλικό εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνει το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

Case Study Video (προαιρετικά – YouΤube, Vimeo, Wistia or Facebook Video)

Προσθέστε το video της υποψηφιότητάς σας. (π.χ. https://www.youtube.com/watch?v=12345678 ή https://vimeo.com/12345678)

Γραφήματα (προαιρετικά – αρχείο .pdf, έως 4 αρχεία μέχρι 10MB το αρχείο)

Συμπεριλάβετε γραφήματα (σε pdf) εάν πιστευ- ́ετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας.

Kριτική Eπιτροπή

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από έγκριτη Κριτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη από ανεξάρτητα agencies που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά και στο εξωτερικό (Διαφημιστικές εταιρείες, Digital Agencies, Media Agencies, PR Agencies, Design Agencies, κτλ).

Αξιολόγηση των Υποψηφιοτήτων

Οι Διοργανωτές προβαίνουν σε διαχωρισμό των κριτών σε ομάδες, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και ότι οι κριτές έχουν ένα λογικό όγκο υποψηφιοτήτων ο καθένας ώστε να πραγματοποιούν σε βάθος μελέτη και αξιολόγησή τους.

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής ΔΕΝ βαθμολογούν:
  • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από την εταιρεία/φορέα όπου εργάζονται
  • Υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί από εταιρείες που συμμετέχουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών με αυτές.
  • Τα μέλη των Επιτροπών οφείλουν να αυτοεξαιρεθούν από τη βαθμολόγηση οποιασδήποτε άλλης συμμετοχής με την οποία έχουν κάποια σχέση, προβαίνοντας σε σχετική δήλωση στην online πλατφόρμα αξιολόγησης.

Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται Gold, Silver ή/και Bronze βραβεία. Είναι πιθανό να δοθούν περισσότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου υπάρχουν ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων, ή λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία.

Κριτήρια Αξιολόγησης

1. Στρατηγική & Δημιουργικότητα* (50%)

2. Υλοποίηση & Αποτελέσματα (50%)

*Η Δημιουργικότητα δεν αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης στην ενότητα Media.

Κόστος Υποψηφιότητας

Κόστος Υποψηφιότητας: 300€ + 24% Φ.Π.Α.

Από 3 υποψηφιότητες και πάνω: 200€/υποψηφιότητα +24% ΦΠΑ

Από 8 υποψηφιότητες και πάνω: 170€ /υποψηφιότητα +24% ΦΠΑ

Από 20 υποψηφιότητες και πάνω: 150€ /υποψηφιότητα +24% ΦΠΑ

Διοργάνωση

Official Publication